If you are using a screen reader, press Enter to disable the dynamic content.
Are you a New Yorker in need of food or grocery assistance? Applying is now easier. Use this site to learn about the stories of New Yorkers like yourself. You may be eligible even if you have a job, own a home, or have savings—applying is the only way to find out!
Istwa ki Pase Toutbon Istwa ki Pase Toutbon
More Stories More Stories
NYC Human Resources Administration

Enfòmasyon sou Avantaj SNAP/Manje

Pwogram Èd Nitrisyon Siplemantè (Supplemental Nutrition Assistance Program) [SNAP, ki rele Koupon pou Manje (Food Stamps) anvan] bay èd manje pou plis pase 1.7 milyon sitwayen New York, tankou fanmi, granmoun aje, ak moun andikape. Pwogram nan kapab ede ou bay fanmi ou manje epi jwenn manje ki fre epi ki bon pou sante ou.

Avantaj SNAP prezante sou yon kat debi ki ranpli davans. Ou kapab depanse avantaj SNAP ou nan anpil kote, tankou makèt, pifò mache kiltivatè, ak kèk Green Carts.

Anpil moun pa konnen yo kalifye pou avantaj SNAP. Pa egzanp, responsab legal ki pa kalifye pou avantaj SNAP pou tèt yo kapab aplike sou non pitit yo. Granmoun aje ki gen revni fiks ka kalifye pou èd pou yo jwenn manje ki bon pou sante yo. Pi bon fason pou konnen se kè ou aplike. Ou kapab posede kay ou oswa vwati ou, ou kapab gen lajan ki ekonomize, oswa ou kapab se yon imigran, epi ou toujou kalifye pou avantaj SNAP. Nou evalye chak aplikasyon apa.

Si nou apwouve aplikasyon ou, w ap resevwa avantaj SNAP nan 30 ou apre lè ou te soumèt aplikasyon ou. Nan kèk ka, nou kapab ba ou avantaj annijans nan senk (5) jou.

Li Fasil pou Aplike

Pou aplike sou entènèt, klike anba la a pou ale sou sitwèb NYC.gov/ACCESSNYC. Ou kapab telechaje yon fòm aplikasyon tou, ou kapab al chèche youn nan nenpòt sant SNAP, oswa ou kapab rele HRA Infoline nan nimewo 718-557-1399 pou mande yo pou yo voye yon fòm aplikasyon pa lapòs pou ou.

Ou kapab jwenn yon fòm aplikasyon pou avantaj SNAP tou sou sitwèb Biwo Eta New York pou èd Pwovizwa ak èd pou Moun Andikape (New York State Office of Temporary and Disability Assistance).

Si ou bezwen èd pou aplike, ou kapab ale nan yon òganizasyon kominotè ki travay avèk nou oswa nan yon sant HRA. Ou kapab jwenn adrès ki pi pre ou nan Kat Alimantè.

Ki atik mwen kapab achte avèk Avantaj SNAP?

 • Manje oswa pwodui alimantè (sof pou manje bèt kay)
 • Grenn ki pwodui manje ak plant pou grandi lakay ou
 • Lèt anpoud tibebe, manje dyabetik ak manje dayèt
 • Atik alimantè ou itilize lè w ap kwit manje, tankou plant awomatik ak epis.
 • Manje pou kolasyon

Ki atik mwen pa kapab achte avèk Avantaj SNAP?

 • Manje cho ki prepare nan boutik
 • Nenpòt manje ki prepare (cho oswa frèt) yo vann oswa ki la pou manje nan boutik la
 • Bwason abaz alkòl ak tabak
 • Pwodui netwayaj, pwodui an papye, atik twalèt, ak istansil pou kwit manje
 • Rezèv pou bèt kay
 • Atik pou konsèvasyon manje tankou bokal konsèv ak kouvèti, resipyan frizè, oswa papye pou vlope manje
 • Medikaman, vitamin oswa mineral
 • Atik pou fè jaden tankou angrè ak mous-toub.

Yon ti konsèy: Si ou ale nan Sant SNAP lokal ou pou al chèche yon fòm aplikasyon, ou gen dwa pou soumèt aplikasyon ou menm jou a, epi n ap evalye ou pou wè si ou kalifye pou Nou Travay Rapid sou aplikasyon ou.

Pou jwenn plis enfòmasyon oswa lòt èd, rele HRA Infoline nan nimewo 718-557-1399.

Gen bank manje ak kantin popilè yo nan tout senk (5) minisipalite yo. Si ou bezwen manje imedyatman, jwenn adrès ki toupre ou yo depi ou itilize Kat Alimantè nou.

Dapre lalwa federal ak règleman Depatman Agrikilti peyi Etazini, enstitisyon sa a entèdi pou pratike diskriminasyon ki baze ras, koulè, nasyonalite, sèks, laj, relijyon, konviksyon politik, oswa andikap. Pou pote plent pou diskriminasyon, Ekri USDA, Direktè, Office of Civil Rights, Sal 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. oswa rele nimewo (202) 720-5964 (pou pale ak TDD). USDA se yon founisè sèvis ak patwon ki bay posiblite egalego pou tout moun.

Exit Video