If you are using a screen reader, press Enter to disable the dynamic content.
Are you a New Yorker in need of food or grocery assistance? Applying is now easier. Use this site to learn about the stories of New Yorkers like yourself. You may be eligible even if you have a job, own a home, or have savings—applying is the only way to find out!
Istwa ki Pase Toutbon Istwa ki Pase Toutbon
More Stories More Stories
NYC Human Resources Administration

Enfòmasyon sou kanpay la

Èske w ap viv nan Vil New York epi ou bezwen èd manje oswa èd manje angwo? Li pi fasil pou aplike kounye a. Itilize sitwèb sa a pou aprann istwa moun k ap viv nan Vil New York yo tankou oumenm. Ou kalifye menmsi w ap travay, ou posede yon kay, oswa ou gen ekonomi lajan—sèl fason pou konnen si ou kalifye se lè ou aplike!

Exit Video